Tytuł: Oficjalna Polska strona gier GTS oraz ATS. Nieoficjalna Polska strona gier T&T oraz ETS2. :: Regulamin strony

Dodane przez Valium dnia 09-01-2012 01:22
#1

Regulamin ten obowi?zuje wszystkich na równi w??cznie z w?adzami forum!


I Obyczaje
1. W Internecie obowi?zuje netykieta, przed rozpocz?ciem pisania na forum wypada?oby si? z ni? zapozna?.
2. Jeste?my w Polsce i jest to Polska strona, dlatego te? piszemy zgodnie z regu?ami j?zyka polskiego, zabrania si? stosowania ró?nych udziwnie? j?zykowych typu 'jush', 'tesh', 'l33t' itp.
3. Pami?taj, piszemy standardow? czcionk? i standardowym kolorem czcionki. Opcje zmiany czcionki przeznaczone s? do sporadycznego wyra?ania emocji i podkre?lania czego? wa?nego. Pami?taj równie?, ?e kolory: czerwony, pomara?czowy i zielony oraz ich odcienie zarezerwowane s? dla adminów lub moderatorów.
4. Jeste?my tu po to, ?eby si? bawi? i wymienia? pogl?dy - wi?c nie bluzgamy. Zakazane jest u?ywanie nieprzyzwoitych s?ów, oraz wyzywanie innych u?ytkowników.
5. Starajmy si? szanowa? pogl?dy innych. Je?li zachodzi potrzeba, to staramy si? popiera? zdanie rzeczowymi argumentami, a nie bluzgami.


II Zasady ogólne
1. Piractwo jest bezwzgl?dnie ZABRONIONE! Jest to oficjalna strona gry i wszelkie akty piractwa b?d? bezzw?ocznie karane, pocz?wszy od zbanowania konta, po zg?oszenie faktu odpowiednim organom.
2. Zabronione jest nieuzasadnione edytowanie cudzych postów, a w szczególno?ci prowadzenia w nich dyskusji, dotyczy to równie? wszelkich uwag osobistych wzgl?dem u?ytkownika.
3. Zabronione jest równie? edytowanie cudzych profili, dla zabawy, jak równie? podawania hase? do kont u?ytkowników (równie? swojego) innym osobom.
4. Moderatorzy maj? mo?liwo?? dawania ostrze?e? u?ytkownikom, którzy w jaki? sposób sobie na takie ostrze?enia zas?u??. Okre?lona ilo?? ostrze?e? uniemo?liwia upomnianemu u?ytkownikowi korzystanie z forum i strony. O otrzymaniu ostrze?enia zostaniesz powiadomiony.
5. Nie mile widziane jest posiadanie dwóch aktywnych kont. Je?li zaistnieje taka sytuacja, to jedno z nich zostanie zamkni?te.
6. Zakaz reklamowania stron/serwisów internetowych w postach czy podpisach. Je?li chcesz pochwali? si? swoj? stron? od tego jest specjalne pole w profilu.
7. W poszczególnych dzia?ach mog? znale?? si? dodatkowe regulaminy, tzw. 'Regulamin dzia?u', które obowi?zuj? równolegle do tego regulaminu.
8. W przypadku, je?eli autor wyda dzie?o swojego autorstwa specjalnie dla www.germantrucksi..., jego wydanie na jakiejkolwiek innej stronie bez jego zgody b?dzie karalne automatycznym zbanowaniem na powy?szym forum oraz na forum, w którym tre?? zosta?a nielegalnie opublikowana.
9. Zabronione jest udost?pnianie swojego konta innym u?ytkownikom, b?d? osob? postronnym.
10. Zabronione jest sprzedawanie konta na serwisach internetowych takich jak Allegro.pl , itp.
W przypadku takiej sytuacji, b?dziemy kontaktowali si? z osob? nadzoruj?c? dan? stron? oraz b?dziemy wyci?gali konsekwencje.
11. Dozwolonymi j?zykami, które mo?na u?ywa? na stronie s?: polski, angielski, czeski oraz s?owacki.
Permitted languages ​​which can be used on the site are: English, Polish, Czech and Slovak.

III Forum
1. Zanim za?o?ysz nowy temat, przejrzyj forum i sprawd? czy kto? nie poruszy? go ju? wcze?niej lub gdzie? nie znajduje si? w?tek zbli?ony, w którym mo?esz spokojnie poruszy? swój temat (na forum jest opcja szukaj, wi?c mo?esz jej spokojnie u?y?). Dublowanie tematów jest bardzo niemile widziane!
2. Precyzyjna nazwa tematu. Musi jasno mówi?, o co chodzi by potem zwi?kszy? Ci szanse na uzyskanie odpowiedzi. Zabrania si? zak?adania tematów typu "hey", "To nie dzia?a", "Pomocy" itp.
3. Nie floodujemy. Czyli nie piszemy post pod postem! Posty mo?na edytowa?!
4. Je?li chcesz komu? podzi?kowa? za pomoc nie pisz bezsensownych postów, tylko kliknij na obrazek ko?a ratunkowego.
5. Je?eli za?o?ony przez Ciebie temat znika, to jest tego jaki? powód. Nie zak?adaj go ponownie! Sprawd? czy nie zosta? on przeniesiony do innego dzia?u lub czy nie ?ama? w jaki? sposób regulaminu.
6. Zabrania si? nadu?ywania ikon do oznacze? postów!
7. Forum jest po to, aby wielu u?ytkowników wymienia?o si? pogl?dami, nie prowadzimy prywatnych rozmów. Od tego jest PW, GG itp.
8. Nie piszemy postów maj?cych na celu tylko i wy??cznie nabijanie licznika.
9. Nie odbiegamy od tematu dyskusji (tzw. offtopik).
- Offtopiki, w których rozmowa zbytnio odbieg?a od g?ównego w?tku b?d? usuwane, a tematy, w których powstaj? same offtopiki mog? by? zamykane.
- Ciekawe offtopiki mog? by? wydzielone jako osobny temat.
- Na krótkie offtopiki takie, które zwykle ubarwiaj? rozmow? b?dzie przymykane oko.
(nagminne tworzenie offtopów b?dzie "nagradzane" ostrze?eniami.
10. Pami?taj. To forum przegl?daj? równie? osoby niepe?noletnie, wi?c nie umieszczamy tre?ci, których takie osoby nie powinny ogl?da?. Dotyczy to równie? linków do stron zawieraj?cych takie tre?ci. Je?eli ju? musisz da? taki link to odpowiednio go oznacz.
11. Avatar, sygnaturka i grafiki:
a) avatar:
- wymiary (max): 100(px)/100(px),
- rozmiar: 20 kB.
b) sygnatura (max):
- wymiary (szer/wys): 400(px)/80(px)
- rozmiar: 40KB,
c) obrazki wrzucane na forum powinny by? normalnych rozmiarów. Nie wrzucamy miniaturek, poniewa? powi?kszenie jest potem niemo?liwe. U?ywamy autoskalowania, wi?c zaleca si? wrzuca? fotki w pe?nych rozmiarach.
d) nie wpisujemy zbyt du?ych ci?gów znaków, które powoduj? rozjechanie si? struktury forum.

IV ShoutBox i CB radio
W Shoutbox'ie obowi?zuje taki sam regulamin jak na ca?ej stronie, ale w skrócie podsumowuj?c:
1. Zabrania si? podawania jakichkolwiek linków!
2. Bardzo niemile widziane jest reklamowanie innych stron. Bez ró?nicy, w jakiej tematyce.
3. Nie obra?amy innych i nie bluzgamy.
4. Nie prosimy o pomoc! Od tego jest forum!
5. Nie floodujemy!
Za nagminne ?amanie wy?ej wymienionych punktów te? b?d? przyznawane ostrze?enia!

Serwis German Truck Simulator nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci umieszczane przez u?ytkowników.


Podczas tworzenia regulaminu niektóre rzeczy mog?y zosta? przegapione, wi?c regulamin b?dzie, w razie potrzeby uzupe?niany na bie??co.
Wszystkie zmiany obowi?zuj? od momentu ich opublikowania.Regulamin napisany przez administratora forum - Bochen
Wprowadzenie niektórych zmianek - Shady

Edytowane przez Valium dnia 09-01-2012 01:22